Databehandleraftale

Gældende fra 24. maj 2018

Baggrund og hensigtserklæring

Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

Databehandleren accepterer ved indgåelse af denne aftale, at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Behandlingens omfang

Behandlingen er omfattet hjemmeside- og webshopløsninger som er hostet af Databehandleren og/eller online markedsføring herunder søgemaskineoptimering og annoncering

Der er tale om indsamling og behandling af almindelige kontaktoplysninger. Behandlingens varighed følger den oprindelige aftale som er indgået mellem den Dataansvarlige og Databehandleren. Behandlingen indebærer overførsel af personoplysninger til tredjelande både inden og udenfor EU. Databehandleraftalen og den oprindelige aftale er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt.

Instruks

Databehandleren behandler kun personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige som benævnt i eksempelvis hovedaftalen samt handelsbetingelserne. Dette krav kan tilsidesættes hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret som Databehandleren er underlagt. Gør dette sig gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette snarest muligt inden behandlingen, med mindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til samfundsmæssige interesser.

De registreredes rettigheder

Den Dataansvarlige er ansvarlig for at overholde Databeskyttelsesforordningen om blandt andet at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Databehandleren bistår herved så vidt det er muligt den Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Sikkerhed

Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.

Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.  

Underdatabehandlere

Databehandleren må ikke gøre brug af en anden Databehandler uden forudgående skriftlig godkendelse fra den Dataansvarlige. Databehandleren skal snarest muligt underrette den Dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre Databehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Gør Databehandleren brug af en anden Databehandler (Underdatabehandler) i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, pålægges Underdatabehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende kontrakt mellem den Dataansvarlige og Databehandleren.

Hvis Underdatabehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver den oprindelige Databehandler fuldt ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af den anden Databehandlers forpligtelser.

Tilsyn og revision

Databehandleren stiller alle oplysninger der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i denne databehandleraftale til rådighed for den Dataansvarlige. Databehandleren giver mulighed for, og bidrager til revisioner herunder inspektioner der foretages af den Dataansvarlige eller anden revisor som er bemyndiget af den Dataansvarlige.

Databehandleren underretter omgående den Dataansvarlige hvis en instruks er i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Aftalens ophør

Databehandleren sletter alle personoplysninger, samt eksisterende kopier heraf, til den dataansvarlige efter at tjenesten vedrørende behandlingen er ophørt.

Er du interesseret i tilbuddet?

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig med henblik på en snak.