Forretningsbetingelser

Gældende fra 18. maj 2018

Generelt

Enhver aftale vedr. køb af produkter og ydelser af Jysk Online Medie er omfattet af disse generelle forretningsbetingelser. Visse produkter kræver i øvrigt en databehandleraftale. Der gøres ligeledes opmærksom på vores privatlivspolitik.

Hjemmeside og webshop

Ved bestilling af hjemmeside og webshop, vil kunden efter bestilling modtage et designforslag til godkendelse. Alle designforslag som fremsendes til kunden er Jysk Online Medies ejendom, og må ikke videregives til andre med henblik på at udføre arbejdet derefter. Ophavsretten til alle igangværende løsninger tilhører Jysk Online Medie indtil løsningen er betalt og leveret. Såfremt designforslaget ikke lever op til kundens forventninger, rettes det til, i rimeligt omfang, indtil kunden er tilfreds. Hvis Jysk Online Medie ikke hører fra kunden indenfor senest 10 hverdage fra det udsendte designforslag, anses designforslaget for værende godkendt af kunden.

Efter godkendt designforslag vil kunden modtage en faktura for hele løsningen med 8 dages betalingsfrist. Samtidig påbegyndes selve opsætningen af løsningen, og denne færdiggøres indenfor 8 dage. Her er det kundens ansvar at sende alle informationer og oplysninger som er nødvendige for at kunne færdiggørelse løsningen, herunder eksempelvis tekst- og billedindhold, samt diverse koder og adgange som er nødvendige for at løsningen kan leveres. Når løsningen er leveret kan kunden modtage et login til løsningen, samt en vejledning til hvordan kunden selv kan administrere løsningen. Indtil kunden har betalt for sine ydelser/produkter, tilhører alt det udførte/leverede arbejde Jysk Online Medie.

Support til hjemmeside og webshop

Hvis kunden har købt support til sin hjemmeside- eller webshop, har kunden ret til support. Support ydes ikke via telefon, men kun via mail. Supporthenvendelser behandles normalt indenfor 5 hverdage, dog kan der forekomme længere behandlingstid ved travlhed. Fri support omfatter opdatering af tekster og billeder, opdatering af enkelte produkter i webshop, opdatering af kontaktoplysninger på hjemmesiden eller webshoppen, ændring eller oprettelse af nye sider og menupunkter samt udskiftning af logo. Support omfatter ikke ændring i design, bannere samt andre grafiske elementer. Support omfatter heller ej masseoprettelse af sider eller produkter samt opsætning af integrationer eller moduler. Support ydes maksimalt 30 minutter pr. måned.

Hosting til hjemmeside og webshop

Jysk Online Medie benytter en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med web- og mailhosting, og kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuel nedetid, tab af data eller lignende, og stiller heller ej garantier for oppetid. Det er kundens eget ansvar at sørge for at tage sikkerhedskopier af hjemmeside og mails. Jysk Online Medie er ikke forpligtet til at kompensere for eventuel nedetid eller tab af data. Det er kundens eget ansvar at materiale som ligger på webhotellet ikke er i strid med den gældende danske lovgivning. Ved bestilling af domæne giver kunden automatisk fuldmagt til at Jysk Online Medie kan oprette domænet i kundens navn.

SEO, PPC-annoncering og markedsføring

Jysk Online Medie bestræber sig for i samarbejde med kunden at stille realistiske forventninger for resultatet af arbejdet. Jysk Online Medie prøver at opnå de bedste resultater for kunden, men stiller ingen garantier for resultater og kompenserer ligeledes ikke for uopnåede resultater. Kunden betaler udelukkende for brugt tid og ikke for resultater. Såfremt kunden har fået rabat på et produkt, betinget af oprettelse af en SEO- eller PPC-aftale, og kunden undlader betaling, forbeholder Jysk Online Medie sig ret til at opsige kundens SEO-aftale og opkræve det fulde beløb for det produkt som der bliv givet rabat på.

Priser, betalingsbetingelser og gebyrer

Alle nævnte priser er altid eksklusive moms med mindre andet er angivet. Fakturering er typisk med 8 dages betalingsfrist. Såfremt Jysk Online Medie ikke har modtaget betaling indenfor betalingsfristen, vil kravet blive sendt videre til Intrum som herefter varetager opkrævningen, og kundens løsning vil blive suspenderet indtil betaling er modtaget. I forbindelse med opsætning af integrationer og moduler på hjemmeside og webshop, kan der forekomme gebyrer og andre omkostninger for kunden, eksempelvis i forbindelse med opsætning af betalingsløsninger til webshop. Selvom Jysk Online Medie bestræber sig for at en rådgivende partner i denne forbindelse, er det altid kundens eget ansvar at være bekendt med disse gebyrer og omkostninger. I forbindelse med fornyelse af domæne vil kunden ligeledes blive faktureret gebyrer direkte af domæneadministratoren. Betaling til abonnementsløsninger sker via automatisk kortbetaling. Såfremt kunden ikke tilmelder sig automatisk betaling, vil der blive pålagt et administrationsgebyr på udsendte fakturaer.

Bindingsperioder og opsigelsesbetingelser

Hosting og support på hjemmeside og webshop, betales 12 måneder frem, og har ingen bindingsperiode. Online markedsføring betales 1 måned frem, og har en bindingsperiode på 12 måneder. Alle aftaler bliver automatisk fornyet ved udgangen af aftaleperioden, med mindre kunden opsiger sin aftale senest 1 måned før udgangen af aftaleperioden. Bemærk at manglende løbende betaling af disse produkter anses for misligholdelse af aftalen, og kan medføre at Jysk Online Medie opkræver beløbet i hele bindingsperioden, fremfor opdelt betaling. På vores hjemmeside/webshop + SEO pakke-produkt er der en bindingsperiode på 36 måneder.

Misligholdelse og uenigheder

Ethvert brud på disse forretningsbetingelser fra kundens side anses for misligholdelse af aftalen, og kan medføre opsigelse eller suspendering af leverede løsninger uden varsel og uden ret til kompensation af nogen art. Enhver tvist som ikke kan afgøres i fællesskab vil afgøres ved domstolene i Silkeborg.

Privatlivspolitik

Gældende fra 24. maj 2018

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse. Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata. Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores hjemmeside
 • Når du indgår aftale med os vedr. køb af produkter eller ydelser
 • Når du er i kontakt med vores kundeservice
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
 • Når du selv giver os persondataene
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med
 • Når vi køber tjenester og data fra andre virksomheder

Vi bruger dine persondata på flere måder

 • At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål 
 • At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata 
 • At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål 

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger. Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven. Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester / tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig / tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig / og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for. Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.

Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondataved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelse omfatter et produkt, rådgivning, som vi har et ansvar for over dig eller andre for, opbevarer vi som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata / mailkorrespondance med dig / andet.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

 

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata 

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed. Du kan benytte kontaktoplysningerne på vores hjemmeside til at meddele os dine ændringer. Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde.

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. samarbejdspartnere / underleverandører / databehandlere / andet. Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Det kan f.eks. være levering af varer til din hjemmeadresse, produktion af varer, hjemtagelse af varer, konkret rådgivning / outsourcing af vores IT-systemer. Det kan også være det Det Centrale Personregister, for at vi kan ajourføre eventuelle navne- eller adresseændringer i databaser om vores kunder. Hvis du har givet samtykke. Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

Dit samtykke og dermed videregivelsen til vores samarbejdspartnere dækker blandt andet over, at vores samarbejdspartnere må kontakte dig med henblik på salg og markedsføring.  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter. Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet dine persondata
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne på vores hjemmeside.

Ret til at få forkerte persondata rettet

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed. Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene. Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene. Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU. Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA og andre lande. Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/)og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning. Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser. Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata. Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet. Du kan skrive til os på mailadresse. Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt. Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28, 1300 København K

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn. Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata. Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det. Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring. Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
 • Kontrol af medarbejderes faktiske adgang til persondata gennem logning og tilsyn
 • Undersøgelse af, om de persondata, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for dig
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle IT-, systemer der behandler persondata. Det gør vi for at sikre, at vi har et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for behandlingen af persondata

Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren. Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding. Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning. Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata. Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.  Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre. 

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed, Jysk Online Medie ApS, er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Jysk Online Medie ApS
Adresse: Vestergade 32
CVR: 37475742
Telefonnr.: 71717199
Mail: mail@jyskonlinemedie.dk
Website: www.jyskonlinemedie.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.

Databehandleraftale

Gældende fra 24. maj 2018

Baggrund og hensigtserklæring

Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

Databehandleren accepterer ved indgåelse af denne aftale, at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Behandlingens omfang

Behandlingen er omfattet hjemmeside- og webshopløsninger som er hostet af Databehandleren og/eller online markedsføring herunder søgemaskineoptimering og annoncering

Der er tale om indsamling og behandling af almindelige kontaktoplysninger. Behandlingens varighed følger den oprindelige aftale som er indgået mellem den Dataansvarlige og Databehandleren. Behandlingen indebærer overførsel af personoplysninger til tredjelande både inden og udenfor EU. Databehandleraftalen og den oprindelige aftale er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt.

Instruks

Databehandleren behandler kun personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlige som benævnt i eksempelvis hovedaftalen samt handelsbetingelserne. Dette krav kan tilsidesættes hvis det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret som Databehandleren er underlagt. Gør dette sig gældende, underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette snarest muligt inden behandlingen, med mindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til samfundsmæssige interesser.

De registreredes rettigheder

Den Dataansvarlige er ansvarlig for at overholde Databeskyttelsesforordningen om blandt andet at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Databehandleren bistår herved så vidt det er muligt den Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Sikkerhed

Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren.

Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, kontraktligt har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.  

Underdatabehandlere

Databehandleren må ikke gøre brug af en anden Databehandler uden forudgående skriftlig godkendelse fra den Dataansvarlige. Databehandleren skal snarest muligt underrette den Dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre Databehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Gør Databehandleren brug af en anden Databehandler (Underdatabehandler) i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, pålægges Underdatabehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende kontrakt mellem den Dataansvarlige og Databehandleren.

Hvis Underdatabehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver den oprindelige Databehandler fuldt ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af den anden Databehandlers forpligtelser.

Tilsyn og revision

Databehandleren stiller alle oplysninger der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i denne databehandleraftale til rådighed for den Dataansvarlige. Databehandleren giver mulighed for, og bidrager til revisioner herunder inspektioner der foretages af den Dataansvarlige eller anden revisor som er bemyndiget af den Dataansvarlige.

Databehandleren underretter omgående den Dataansvarlige hvis en instruks er i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Aftalens ophør

Databehandleren sletter alle personoplysninger, samt eksisterende kopier heraf, til den dataansvarlige efter at tjenesten vedrørende behandlingen er ophørt.

Hvor god er din hjemmeside?

Prøv vores SEO analyseværktøj og modtag din SEO-score direkte i din indbakke. Det tager kun 2-3 minutter.

Har du prøvet vores prisberegner?

Prøv vores prisberegner, og se hvad din webløsning koster. Det er gratis og tager kun 2-3 minutter.